سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

شرکت تجاری از دیدگاه قانون چه ویژگی ها و صفاتی دارند؟

از اوصاف اصلی شرکت تجاری می توان به چهار مورد اشاره کرد:

حال به توضیح و تبیین هر کدام از این اوصاف می پردازیم.

تعدد شرکا

هیچ شرکت تجاری با یک فرد به تنهایی تشکیل نمی شود و برای تشکیل شرکت تجاری، حداقل دو نفر باید با یکدیگر همکاری کنند. خوب است به این نکته توجه شود که به موجب قانون، برای تشکیل بعضی از شرکت ها دخالت بیشتر از دو نفر ضروری است. برای مثال؛ شرکت سهامی خاص حداقل با 3 نفر و شرکت سهامی عام حداقل با 5 نفر باید تشکیل شود.

 

شرکت تجاری

 

انتزاج آورده ها و تشکیل سرمایه

شرکت تجاری از مجموعه ای از آورده ها تشکیل می شوند و افرادی که به عنوان شریک وارد شرکت تجاری می شوند همراه خود سرمایه و آورده ای را می آورند. آورده های افراد اشکال مختلفی دارد، مهمترین صورت آورده ها؛ وجه نقد(پول) است و صورت دیگر از آورده ها اموال هستند که این اموال اعم از منقول مثل اتومبیل یا غیر منقول مثل ساختمان است.

سؤالی که اینجا ممکن است مطرح شود آن است که آیا اموال غیر مادی نظیر حق اختراع، علامت تجاری یا سرقفلی می توانند به عنوان آورده محسوب شوند؟

پاسخ به این سؤال مثبت است و حتی می توان گفت که منافع هم می توانند به عنوان آورده حساب شوند برای مثال می توان منافع[1]یک ساختمان را برای مدت 5 سال به شرکت تجاری واگذار کرد.

آیا می توان کار و مهارت یا ایده و تخصص را آورده به شمار آورد؟

در مورد کار و مهارت اختلاف نظر وجود دارد اما نظر غالب آن است که می توان تخصص و مهارت را به عنوان آورده به شرکت تجاری عرضه کرد البته باید به این نکته توجه کرد که تمامی آورده های شرکت نمی تواند به صورت کار و تخصص باشد؛ زیرا شرکت تجاری به آورده هایی از نوع مادی و مال هم نیاز دارد تا در صورتی که بدهکار شد و خسارتی وارد کرد، بتواند بدهی خود را به طلبکاران پرداخت کند. به عبارت دیگر آورده و سرمایه مادی شرکت، تضمینی برای پرداخت دیون طلبکاران است. سرمایه وثیقه و پشتیبان طلبکاران است و کار و مهارت را نمی شود به عنوان سرمایه استفاده کرد زیرا قابل توقیف نیست پس در واقع هر آورده ای سرمایه نیست ولی هر سرمایه ای آورده است.

خوب است به این نکته توجه شود که نمی توان نفوذ و اعتبار سیاسی را به عنوان آورده به شرکت تجاری عرضه کرد.

مشارکت در سود و زیان

سهامداران در سودی که از فعالیت های شرکت تجاری حاصل می شود و همچنین در ضرر و زیانی که به شرکت وارد می شود با یکدیگر شریک اند.

فرض کنید 3 نفر با یکدیگر شرکت با مسؤلیت محدود تشکیل می دهند و یکی از شرکا 100 میلیون وجه نقد و دیگری ملکی به ارزش 300 میلیون و دیگری کالاهایی را به ارزش 200 میلیون به عنوان آورده به شرکت عرضه می دارند. بعد از اینکه شرکت شروع به فعالیت های تجاری کرد، دچار ضرر و زیان شد و 200 میلیون تومان کالا از بین رفت، و 20 میلیون تومان هم سود کرد. سؤالی که در این فرض ممکن است مطرح شود آن است که آیا شریکی که کالا به ارزش 200 میلیون آورده بود با وجود این ضرر باید از شرکت خارج شود؟ جواب به این سؤال منفی است زیرا همانطور که پیش تر گفته شد شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل است و همچنین دارای سرمایه مستقل از شرکا می باشد و این ضرر و زیان از مال شرکت باید جبران شودو شرکا در زیان های شرکت هم با یکدیگر شریک هستند و در مورد سودی هم که شرکت از فعالیت های خود به دست آورده شرکا به نسبت سهم خود شریک هستند.

همسویی و همکاری شرکا

با این که شرکت تجاری یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکا است اما در واقعیت، شرکا نقش اصلی را در شرکت ایفا می کنند و مدیریت شرکت با شرکا است و همچنین تصمیم گیری راجع به امور و فعالیت های شرکت تجاری جز با اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن نیست به همین دلیل همکاری و هم سویی شرکا بسیار اهمیت دارد و نمی شود در مورد تصمیماتی که با اکثریت آراء اتخاذ می شوند، مخالفت کرد، زیرا این تصمیمات حاصل همکاری بین شرکا است.

کلید واژه ها: اوصاف شرکت تجاری، تعدد شرکا، انتزاج آورده، تشکیل سرمایه، مشارکت در سود و زیان، همکاری شرکا

[1] .منفعت امری تدریجی الحصول است که از مال به دست می آید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)