فهرست مطالب

شرط ضمن عقد نکاح ازدواج چیست

قانون  به افراد اجازه می دهد که بتوانند هر تعهدی را انجام دهم خواب مستقل نباشد یا به صورت شرط ضمن عقد دیگری قرار گیرد آزادی اراده در اموال و حقوق مالی کمتر دچار محدودیت شده است.شرط ضمن عقد نکاح چیست .

برای مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید 02186128670

ولی در احوال شخصی محدودیت بیشتری را دارا است زیرا جامعه غیر از مجموع افراد وجود مستقل طبیعی ندارد

و حیات و بقای جامعه است که احوال شخصی افراد آن تا به نظم خاصی قرار گیرند و نتواند دستخوش آزادی اراده آنها باشد

مخصوصاً در امور مربوط به وکیل خانواده که سلول‌های زنده کوچک هستند که اثر توالد و تناسل بقا جامعه تضمین می‌شود.

بدین جهت است که این کابینه خود دیگر وضعیت حقوقی خاصی را پیدا می‌کند و اجتماعی او بر جنبه فردی برتری دارد

اما راجع به شروطی که ضمن عقد نکاح قرار داده می‌شود باید متذکر شد که قانون مدنی شروط ضمن عقد نکاح را بر دو قسمت نموده است

قسمت شروع شد فاصله و قسمت دیگر شروط تصحیح شود واسطه به نوبه خود بر دو قسمت است دستگاهی که باطل می باشند

و در عرصه تاثیر نمی کنند و آن را باطل نمی‌کند.

شرایط عقد نکاح باطل

دسته دیگر که باطل می باشند و مبتلا هستند یعنی فساد آنها در تاریخ عقد و در عقد تاثیر می کند و آن را باطل میکند

شروط باطله ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌گوید شروط مفصله زیر باطل است و مفسد عقد نیز نمی‌باشد یک شرکتی که انجام آن غیر مقدور باشد

دو شرطی که در آن نفس فایده نباشد به شرطی که نامشروع باشد شرح مختصر مواد بالا در نکا شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

شرطی است که مشروط العلیه شخصاً یا به وسیله غیر تواند آن را انجام دهد و شرط مذکور در ضمن عقد به هر عقد قرار گیرد چه با علم و چه بدون علم باشد باطل است .

دو شرطی که در آن نفس فایده نباشد منظور نفع و فایده عقلایی است مانند آن که زن و شوهر شرکت کند که پس از شرق آسیا

تا غرب اروپا به وسیله شتر مسافرت نماینده شرکت مذکور هیچگونه و فایده عقلایی ندارد به شرطی که نامشروع باشد منظور

از شرایط نامشروع شرطی است که قانون انجام آن را اجازه نداده است.

اینگونه شروع بر دو دسته هستند اعمال کیفری به آن اعمال قانون صراحتا نموده و برای آن مرتکب به مجازات قرار داده است

مانند اعمال خلاف جامعه و جنایت به اعمالی که بر خلاف قوانین آمره میباشد قوانین عامل قوانینی هستند

تشخیص قوانین آمره در بعضی موارد دشوار از این جهت را نسبت به بعضی موضوعات اختلاف نظر بین حقوقی پیدا می‌شود و شروطی

که بر خلاف قوانین آمره باشد تا ضمن عقد نکاح به دیگری باشد باطل می باشد بعضی از شروطی که بر خلاف قوانین آمره است

در ذیل بیان می گردد البته شرط خیار شرط خیار در عقب نگاه چنانچه از ماده ۱۹۹ قانون مدنی معلوم می گردد آن است

که در مدت معین برای مرد یا زن یا شخص ثالث حق فسخ نکاح باشد به دستور ذیل ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی شرط خیار فسخ نسبت

به عقد نکاح باطل است.

ضرر های عقد باطل نکاح

چنانچه گذشت خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله تحولات و تناسب و آن را تضمین می کند

و این کار موجب انهدام آن است و از نظر جنبه عمومی نمی توان نگاه دستخوش آزادی اراده زوجین قرار داد تا انحلال عقد

نکاح را برای خود محفوظ دارند

زیرا سستی رابطه مذکور به ضرر اجتماع و لطمه غیرقابل جبرانی نسبت به جامعه وارد می‌کند

به این جهت نمی‌توانند کار اقاله نمود آن گونه که معاملات را می توان اعمال کرد.

بنابراین چنانچه ماده بالا تصویر می نماید شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقب نمی کند

زیرا این ماده در مقام بیان حکم عقلی است

که شرط خیار در آن می‌شود و با بیان حکم به فساد شرط و سکوت نسبت به عقد نکاح صحیح خواهد بود دلیل

برعدم تاثیرش فساد شرط در عقد نکاح آن است که قدرش را امری است و فساد یکی تاثیری در یکی نمی کند

قول مشهور بر آن است که بنگاه‌ها نیز مانند شرط باطل خواهد بود زیرا آنچه مورد غضب و تراضی نامزدها قرار گرفته به شرط خیار  شد

و آن شیء واحدی است و چون شرط فاسد بست نکا فارس خواهد بود و نمی‌توان تبعیض نموده و یکی را از دیگری تفکیک کرد

شرط ضمن عقد نکاح چیست شرط فسخ به صورت شرط نتیجه مانند شرط خیار است چنانچه در ضمن عقد نکاح شد

نمایند که پس از گذشت ۶ ماه عقب مگان منحل می گردد بنابراین وحدت ملاک ماده ۱۰۶۹ شرط مذکور باطل است.

نتیجه گیری:برای مشاوره با ما تماس بگیرید 02186128670