سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

روانشناس خانواده درمانی- روانشناس خانواده درمانگر، مهسا کاشفی زاده

به عنوان يك سيستم اجتماعي ، خانواده شامل گروهي از افراد است كه از طريق ازدواج ، توليد مثل و پرورش فرزندان باهم زندگي ميكنند
اين سيستم و سازمان اجتماعي در طول تاريخ نقش حياتي براي رشد و پيشرفت و اجتماعي شدن نوع انسان ايفا كرده است.
خانواده بدون شك مهم ترين سازماني است كه بستر ساز رشد و رفاه اجتماعي ، جسمي و رواني كودك و عامل رسيدن وي به تعادل است .
كودك در تعاملات ابتدايي خود با خانواده به يك موجود اجتماعي تبديل ميشود و به همين دليل عملكرد خانواده مورد توجه روانشناسان است.
اما خانواده نه تنها يك سيستم است بلكه به عنوان يك زير سيستم از جامعه انساني نيز محسوب ميشود، پيچيدگي ناشي از نحوه تاثير و تعامل اين عوامل متعدد در شكل گيري ماهيت و مفهوم خانواده در هر فرهنگ تعريف عملكرد خانواده را مشكل ميسازد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)