سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

روانشناس افسردگی-روانشناس برای افسردگی

فهرست مطالب

چنانچه به دنبال روانشناس افسردگی-روانشناس برای افسردگی هستید پیشنهاد ما خانم مهسا کاشفی زاده دوره دکتری بالینی میباشد جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 09121433438   تماس بگیرید.

مقدمه

روانشناس افسردگی-روانشناس برای افسردگی

افسردگی در قرن جديد گريبان گير بسياري از جوامع از جمله كشورهاي پيشرفته صنعتي شده است. در ايران هم يكي از شايع ترين اختلالات رواني است به طوري كه سرماخوردگي روانپزشكي و روانشناسي باليني لقب گرفته است.

آمار و شيوع افسردگي:

روانشناس افسردگی-روانشناس برای افسردگی

گرچه در ايران آمار دقيقي در دسترس نيست ، ولي تا آنجا كه ميدانيم آمار افسردگي نسبت به اختلالات رواني ديگر بالاتر است.
در كشورهاي غربي هم آمار افسردگي نسبت به اختلالات ديگر بسيار بالاست.

آمار ارائه شده در سال ١٩٩٦ نشان ميدهد كه ميزان افسردگي در جامعه امريكا سالانه رو به افزايش است.

رابطه افسردگي با اختلالات ديگر:

روانشناس افسردگی-روانشناس برای افسردگی

تحقيقات نشان ميدهد كه ريشه بسياري از اختلالات رواني به شكلي به افسردگي مربوط ميشود.حتي اضطراب را بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدن كه ريشه اصلي آن هم ميتواند افسردگي باشد
بنابراين اگر ما روي افسردگي كار كنيم ، ميتوانيم روي اختلالات ديگر هم اثر بگذاريم .
اكنون افسردگي يك مشكل فراگير و همه گير در سطح دنياست كه روز به روز هم به درجه و ميزانش اضافه ميشود.

تاثير نحوه تفكر در ايجاد افسردگي:

 

يكي از عواملي كه در بروز افسردگي نقش دارد، نحوه تفكر ماست.نحوه تفكر ما ميتواند نحوه ارتباط ما را با خود، ديگران و جهان هستي مشخص كند. زماني كه انديشه ما از خط منطق خارج ميشود، فاصله ما با واقعيت به شدت افزايش مي يابدكه نمود آن افسردگي است.
اهميت بسيار قائل شدن براي انديشه و نقش آن در شكل گيري اختلالات رواني به قدري بالاست كه حتي ميتوان گفت سلامت و بيماري ما، در گرو انديشه ماست…

چنانچه به دنبال روانشناس افسردگی-روانشناس برای افسردگیهستید پیشنهاد ما خانم مهسا کاشفی زاده دوره دکتری بالینی میباشد جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 09121433438 تماس بگیرید.

روانشناس افسردگی-روانشناس برای افسردگی
روانشناس افسردگی-روانشناس برای افسردگی
وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)