فهرست مطالب

 الزام به ایفا تعهد

مراحل الزام متعهد به ایفای تعهد به چه صورت است؟ اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند متعهد له باید او را ملزم به ایفای تعهد کند و در صورتی که این کار امکان‌پذیر نباشد کسی که تعهد به نفع اون هست طرف قرارداد ابتدا باید به خرج خود این امر را انجام دهد و سپس این هزینه را از شخص متعهد مطالبه کند و اگر خود خودش هم این را نتونست انجام بدهد از شخص ثالث بخواهد در غیر این صورت امکان فسخ قرارداد وجود دارد.

دعوی الزام به ایفا تعهد

در خصوص دعوای الزام به ایفای تعهد در قراردادهای ملکی باید اشاره شود که در همه قرارداد‌ها از جمله قراردادهای ملکی مثل قرارداد خرید و فروش صلح مشارکت در ساخت طرفین قرارداد نسبت به همدیگر یکسری تعهداتی دارند. حالا اگر یک از طرفین قرارداد نسبت به اموری که باید انجام می‌دادند تخطی کند و انجام ندهد طرفی که این تعهد باید به نفع انجام شده باید دعوایی تحت عنوان الزام به ایفای تعهد را نسبت به ایشان اقامه نماید.

در در قراردادهای ملکی مثل خرید و فروش و پیش فروش مجموعه ای از تعهدات متقابل وجود دارد که طرفین باید آن را اجرا کنند اگر هر یک از طرفین از اجرای تعهد خودداری کند طرف دیگر می‌تواند الزام طرف مقابل را به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد و دادخواستی به عنوان الزام به ایفای تعهد تنظیم کند.

اگر بعد از محکومیت   قطعی دادگاه طرف مقابل باز هم به تعهد خود عمل نکرد شخص میتواند به خرج خود یا شخص دیگری تعهد خود را انجام دهد و هزینه انجام تعهد را از طرف مقابل مطالبه کند در صورتی که اجرای تعهد با این شرایط هم نبود شخص می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)