سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

دادخواست مطالبه و اجرای مهریه

  نمونه دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته
مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

   1
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن    محکومیت خوانده به پرداخت          مهریه  2- صدور قرار  تامین خواسته
دلايل ومنضمات دادخواست     1- کپی عقدنامه 2- فتوکپی شناسنامه  
     رياست محترم مجتمع قضايي…………… با سلام، احتراما به استحضار ميرساند اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره…………مورخ …………….با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه…………منعقد كرده ايم . نظر به اينكه مهريه مقرر در عقدنامه مذكور به ميزان ………………ريال كلا بر ذمه زوج و عندالمطالبه ميباشد، فلذا مستندا به مواد ١٠٨٢قانون مدني و تبصره الحاقي ٧٦/٤/٢٩ آيين نامه اجرايي به ماده مذكور و ماده ١٩٨ قانون  ايين  دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مهريه مذكور در عقدنامه به ميزان……………ريال وفق تغيير شاخص قيمت سالانه  زمان تأديه و جميع خسارات و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست . به استناد ماده ١٠٨قانون اخير الذكر بدوا صدور  قرار  تامين  خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ  وفق ماده ١١٧ آن قانون نيز تقاضا ميشود.                                                                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت  
وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)