مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك
خواهان
         
خوانده پ        
وكيل يا نماينده قانونى          
تعيين خواسته وبهاي آن  دادخواست فسخ نکاح به علت تخلف از وصف
دلايل ومنضمات دادخواست 1- کپی برابر اصل سند ازدواج 2- کپی مصدق شناسنامه  
رياست محترم دادگاه عمومی حقوقی باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:   احتراما به استحضار می رساند  خواهان به عنوان زوجه به خوانده به عنوان زوج به موجب سند ازدواج           تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ازدواج به شماره               در تاریخ          ازدواج نمود.خواهان به تازگی متوجه شده که خوانده خود را در حین ازدواج مجرد معرفی کرده و قبلا یکبار ازدواج نموده که از ماحصل آن فرزند هم دارند. بنابر این نظر به اینکه نامبرده فاقد وصف مجرد بودن در زمان عقد نکاح می باشد به استناد ماده 1128 قانون مدنی تقاضای فسخ نکاح را دارم.                                                                                                                                محل امضاء – مهر – انگشت  
وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)