دادخواست صدور قرار تامین دلیل به دلیل تعدی و تفریط

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

   1

خوانده

  

 

  

 

  

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

  تقاضای صدور قرار تامین دلیل به علت تعدی و تفریط

دلايل ومنضمات دادخواست

    1- کپی قولنامه

   رياست محترم شوراي حل اختلاف ……

 

 بر اساس قرارداد اجاره مورخ روز/ ماه/سال خوانده/خواندگان در …….دانگ…………باب واحد تجاري جز پلاك ثبتي……./……بخش ……به جهت شغل ………..يد استيجاري دارند.نظر به اينكه وفق بند…….قرارداد، خوانده / خواندگان مجاز به تغيير شغل نبوده و صراحتا از اين اقدام منع شده است و خوانده / خواندگان از اين توافق قراردادي تخلف نموده و شغل تعيين شده در قرارداد را تغيير داده  و در حال حاضر از مورد اجاره به عنوان محل……..استفاده ميكنند و با توجه به اينكه اقدامات تخريبي مشاراليه از جمله……..و در اين باب جلب نظر كارشناس  ضرورت دارد فلذا به استناد ماده ١٤٩ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي انقلاب در امور مدني صدور قرار تامين دليل با كارشناس جهت ضبط دلايل مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)