دادخواست تجویز انتقال منافع به ثالث

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

           1
خوانده          
وكيل يا نماينده قانونى          
تعيين خواسته وبهاي آن    تقاضای صدور حکم  بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث
دلايل ومنضمات دادخواست     1- کپی اجاره نامه
    .

 

 دادخواست حكم تحويز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث

رياست محترم مجتمع قضايي……….

با سلام ، احتراما به استحضار ميرساند:

بر اساس قرارداد اجاره مورخ ……../شماره…………دفترخانه………اينجانب در ………دانگ……..باب مغازه جز پلاك ثبتي ………./………..بخش…………به نشاني مذكور يد استيجاري دارم. نظر به اينكه در قرارداد اجاره حق انتقال به غير  سلب  گرديده و مؤجر (خوانده) با انتقال حقوق خواهان به غير موافقت ننموده فلذا صدور حكم به تجويز انتقال منافع به استناد ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستاجر به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست، بدوا صدور دستور استعلام ثبتي نيز مورد تقاضاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)