دادخواست صدور حکم تمکین

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

           1
خوانده          
وكيل يا نماينده قانونى          
تعيين خواسته وبهاي آن  دادخواست صدور حکم تمکین
دلايل ومنضمات دادخواست     1- کپی عقدنامه
    

دادخواست تقاضاي صدور حكم تمكين

رياست محترم مجتمع قضايي………

باسلام، احتراما به استحضار ميرساند:

اينجانب به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره ……………..مورخ …………با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه ………………..منعقد كرده ايم. نظر به اينكه خوانده (زوجه قانوني اينجانب) بدون عذر موجه و علت شرعي و قانوني و بدون اخذ اجازه در تاريخ ……………..، زندگي مشترك را ترك نموده و در منزل پدري خود به سر ميبرد و با مراجعات مكرر و ارسال اظهار نامه / تلگراف حاضر به تمكين و بازگشت به منزل مشترك نشده است، فلذا مستندا به ماده ١١١٤قانون مدني تقاضاي صدور حكم به تمكين زوجه را دارد.

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)