سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

دادخواست صدور حکم تخلیه به علت تغییر شغل

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

           1
خوانده          
وكيل يا نماينده قانونى          
تعيين خواسته وبهاي آن  تقاضای صدور حکم تخلیه به علت تغییر شغل
دلايل ومنضمات دادخواست   1- قرار تامین دلیل 2- اجاره نامه 
    

دادخواست تخليه به علت تغيير شغل

رياست محترم مجتمع قضايي…..

با سلام ، احتراما به استحضار ميرساند:

بر اساس قرارداد اجاره مورخ (روز /ماه/ سال) خوانده/ خواندگان در ……..دانگ……….باب واحد تجاري جز……….پلاك ثبتي………../……..بخش ………..به جهت شغل ………….يد استيجاري دارند.نظر به اينكه  به موجب قرارداد اجاره مذكور مستاجر از تغيير شغل ممنوع بوده و حق نداشته است بدون اذن موجر شغل خودرا در مورد اجاره تغيير دهد و وفق تامين دليل انجام شده   خوانده/خواندگان محترم  شغل خود را از حرفه مندرج در قرارداد به ……… تغيير داده است كه اين تخلف وي تجاوز اشكار از تعهدات قراردادي و موجب تضييع حقوق اينجانب شده است ، فلذا نظر به مراتب مذكور ضمن صدور قرار معاينه و تحقيق محلي و اجراي آنها صدور حكم محكوميت خوانده/ خواندگان به تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل مستندا به مواد ٤٩٠؛ ٤٩١ قانون مدني و بند٧ از ماده ١٣قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣٥٦ به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)