فهرست مطالب

دادخواست صدور حکم تخلیه به علت نوسازی ملک

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

   1

خوانده

  

 

  

 

  

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

   تقاضای صدور حکم  تخلیه به علت نوسازی ملک

دلايل ومنضمات دادخواست

    1- کپی اجاره نامه

رياست محترم مجتمع قضايي……

با سلام، احتراما به استحضار ميرساند :

 

بر اساس قرارداد اجاره شماره………خوانده/خواندگان دعوي در ……دانگ……..بابزمغازه ملكي اينجانب جز پلاك ثبتي ……/…….بخش ………..به نشاني……………………….يد استيجاري دارند. نظر به اينكه به موجب مستندات ضميمه دادخواست تخريب و نوسازي پلاك مذكور به قصد نوسازي و تجديد بناي عين مستاجره ضروري است و بر همين اساس پروانه ساختماني شماره………….را نيز از شهرداري منطقه ………شهرستان …….دريافت كرده ام ، فلذا با تقديم اين دادخواست ضمن جلب نظر كارشناسي رسمي دادگستري براي تعيين حق كسب و پيشه خوانده / خواندگان مستندا به بند يك از ماده ١٥ قانون روابط موجر و مستاجر سال ٥٦ صدور حكم محكوميت خوانده /خواندگان به تخليه براي تخريب و بازسازي در قبال دريافت حق كسب و پيشه متعلقه به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)