سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

دادخواست اجرت المثل ایام تصرف

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

           1
خوانده          
وكيل يا نماينده قانونى          
تعيين خواسته وبهاي آن   صدور محکومیت خوانده به پرداخت  مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک باب ساختمان به پلاک ثبتی…………
دلايل ومنضمات دادخواست    
رياست محترم مجتمع قضايي……………

با سلام، احتراما به استحضار ميرساند:

اينجانب با خوانده / خواندگان قراردادي را در مورد ………باب واحد مسكوني / تجاري در نشاني…….جز پلاك ثبتي ………/…………بخش …….منعقد كرده ايم، نظربه اينكه قرارداد اجاره منعقده در تاريخ ……. و مدت …..ماهه مندرج در بند ………عقد اجاره مذكور در تاريخ …….منقضي شده است ولي مورد اجاره همچنان در تصرف خوانده/ خواندگان قرار دارد و با توجه به عدم تمديد قرارداد اجاره و ادامه تصرفات آنان و اينكه اجاره بهاي ماهيانه عرفي محل به ميزان ………ريال ميباشد فلذا به استناد مواد ٤٩٤ قانون مدني و ١٩٨ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف از ……..لغايت ………جمعا ………ماه به مبلغ ……. ريال و همچنين تا زمان صدور حكم و اجراي دادنامه وفق نظر كارشناس رسمي دادگستري به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي درحق اينجانب مورد استدعاست . ابطال تمبر وفق نظر دادگاه محترم و پس از ارزيابي هاي كارشناس منتخب دادگاه متعاقبا به عمل مي آيد.

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)