دادخواست صدور حکم به فروش ملک مشاعی

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

   1

خوانده

  

 

  

 

  

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور حکم به تجویز فروش ملک مشاعی به پلاک ثبتی

دلايل ومنضمات دادخواست

   1-کپی سند مالکیت

  

رياست محترم مجتمع قضايي ……….

با سلام ، احتراما به استحضار ميرساند :

اينجانب با خوانده /  خواندگان در پلاك ثبتي ……بخش ……. مشاعا مالك ميباشيم . نظربه اينكه به استناد مدارك تقديمي  صادره از اداره ثبت اسناد…………پلاك فوق الذكر قابل افراز و تقسيم في مابين نميباشد و از طرف ديگر نظريه اخيرالذكر به خوانده/خواندگان ابلاغ شده ونامبرده /نامبردگان اعتراضي نيز به اين نظريه ابراز نكرده اند، فلذا صدور دستور فروش پلاك مذكور و تقسيم ثمن حاصله في مابين مالكين بر اساس حصه و ميزان مالكيت به هركدام از آنها به استناد ماده ٤ از قانون افراز و فروش املاك مشاعي به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعاست

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)