دادخواست تجویز ازدواج مجدد

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

           1
خوانده          
وكيل يا نماينده قانونى          
تعيين خواسته وبهاي آن  دادخواست تجویز ازدواج مجدد
دلايل ومنضمات دادخواست     1- کپی شناسنامه 2- کپی عقدنامه
 

رياست محترم مجتمع قضايي………..

با سلام، احتراما به استحضار ميرساند اينجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ……….مورخ …………ثبت شده در دفترخانه شماره ………عقد ازدواج دائم منعقد كرده ايم. نظربه اينكه خوانده از انجام وظايف شرعي و قانوني خود در تمكين از شوهر امتناع مينمايد فلذا مستندا به بندسوم از ماده ١٦ قانون حمايت خانواده صدور حكم به تجويز ازدواج مجدد به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)