دادخواست صدور قرار تامین دلیل به دلیل انتقال به غیر

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

           1
خوانده          
وكيل يا نماينده قانونى          
تعيين خواسته وبهاي آن   تقاضای صدور قرار تامین دلیل انتقال به غیر
دلايل ومنضمات دادخواست     1- کپی قولنامه
   رياست محترم شوراي حل اختلاف ……

  دادخواست تأمين دليل انتقال به غير

رياست محترم شوراي حل اختلاف ………….

با سلام، احتراما به استحضار ميرساند:

بر اساس قرارداد شماره ……خوانده/خواندگان دعوي در ….. باب واحد تجاري جزء پلاك ثبتي ……/……بخش ……..به نشاني…….يد استيجاري دارند. نظر به اينكه متاسفانه خوانده/خواندگان برخلاف تعهد قراردادي خود و بدون اذن اينجانب (به عنوان موجر) مورد اجاره را به شخص ديگري منتقل كردند و تامين دلايل اينجانب در اين موضوع براي استفاده در تقديم دادخواست هاي آتي ضرورت دارد فلذا به استناد ماده ١٤٩ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل از محضر شوراي حل اختلاف محترم مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)