مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

   1
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن  صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو …………به شماره شهربانی
دلايل ومنضمات دادخواست   1-فتوکپی قولنامه 2-فتوکپی رسید وجه 3- عند الزوم شهادت شهود
    

 رياست محترم مجتمع قضايي…………..

با سلام ، احتراما به استحضار ميرساند:

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ……….،…………..دستگاه اتومبيل وانت/سواري…………سيستم………مدل………رنگ………..شماره موتور……….شماره شاسي ………….شماره موقت /دائمي ………داراي ………..جلد سند مالكيت به شماره……………و به شماره ثبت ………..صادره از ………اداره راهنمايي و رانندگي ……………….را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و مبلغ ……………ريال به عنوان قسمتي از / تمامي ثمن معامله نيز پرداخت شده است. علي رغم ايفا تعهداتم به عنوان خريدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده اند.

اينك اولا پيش از حلول جلسه رسيدگي صدور دستور استعلام مالكيت از اداره راهنمايي و رانندگي ……… و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تاييديه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال اتومبيل مذكور استدعا ميشود.ثانيا با عنايت به مراتب فوق و امتناع خوانده /خواندگان از اجراي مفاد قرارداد، صدور حكم محكوميت ايشان به تنظيم  سند رسمي انتقال مورد معامله  و تحويل مبيع به اينجانب به استنادمواد ١٠،٢٢٠الي ١٣٠١،٢٣٩،٢٣٨،٢٢٥ قانون مدني به انضمام جميع لوازم و لواحق شرعيه و عرفيه  و خسارات و هزينه دادرسي درخواست ميگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)