نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 55 شهرداری

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای اعتراض به رای کمیسیون ماده 55 شهرداری آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند رأي صادره از كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ………………… به شماره …………… مورخ …………… (پيوست دادخواست)، مبني بر………………………………..، با توجه به مدارك و ادله ابرازي، مغاير ……………. (قوانين و مقررات مربوط) و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين كميسيون، مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض راي صادره از كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري مورد استدعا است.

باتشكر