دادخواست اعتراض به ثبت اختراعات 

 

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراماً به استحضار مي رساند مطابق ……………………… (قوانين و مقررات مربوط) …………….. (دستگاه مربوط) مكلف به عدم ثبت اختراعات به سبب …………………… مي باشد. دستگاه مربوط علي ¬¬رغم تكليف قانوني مقرر و استحقاق و درخواست اينجانب، اقدام به ثبت اختراع ………………… نموده است كه اين امربه سبب ……………….. مغاير ……………. ( قوانين و مقررات مربوط) مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنا مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر الزام به ابطال ثبت اختراع مزبور مورد استدعا است.

باتشكر

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)