دادخواست اعتراض به تغییر مشاعات آپارتمان

 

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند، ………………….. (دستگاه مربوط) علي رغم تكليف قانوني، استحقاق و درخواست اينجانب اقدام به تغيير مشاعات ساختماني نموده است كه مطابق ………………… (قوانين و مقررات مربوط) اين امر مغاير قوانين و خارج از حدود صلاحيت دستگاه مربوط بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني ابطال/ اصلاح اقدام/تصميم مبتني بر تغيير مشاعات ساختماني مورد استدعا است.

باتشكر

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)