فهرست مطالب

دادخواست اعتراض به تصمیم مقام اداری در اعمال مجازات

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند تصميم صادره از هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي (مندرج در ماده 61 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 82) ……. به شماره ………… مورخ ………… مبني بر …………………………………..، با توجه به ادله و مدارك ابرازي، مغاير قوانين و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين شورا مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض راي تصميم هيات مذكور مورد استدعا است.

باتشكر

 

فرم دادخواست اعتراض به تصمیم مقام اداری در اعمال مجازات

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)