نمونه دادخواست اعاده به خدمت جانبازان

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای اعاده به خدمت جانبازان آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند اينجانب بنابر ادله و مدارك ابرازي جزو جانبازان محسوب شده و بر اساس «ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران» «دستگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط براي يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.» علي رغم تكليف قانوني مقرر در اين خصوص، استحقاق و درخواست اينجانب،……………….(دستگاه متبوع) از انجام اين امر خودداري نموده است كه اين امر مغاير قوانين و مقررات مربوط بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب شده است. بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر الزام مشتكي عنه به اعاده به خدمت مورد استدعا است.

باتشكر