حق حبس در مهریه

هر آنچه در مورد حبس بابت مهریه باید بدانید

عقد نکاح دارای دو جنبه است یک جنبه عمومی که عبارت است از رابطه زوجیت می باشد و جنبه خصوصی که عبارت از مهر به وضعیت مالی نکاح است و نقشی را که مهر به این اعتبار در نکاح بازی می‌کند به وسیله قواعد معاوضه تنظیم می گردد
بنابراین با توجه به علت تعهد در عقود معاوضی که هر یک از طرفین مالی را تمدید می نماید و می دهد تا مال دیگری را تملک و قبض نماید محقق است که بستگی به بین دو به نحوی است که هرگاه یکی از آن دو حاصل نشود دیگری حاصل نخواهد شد و همچنین رابطه بین تصمیم دو مورد به نحوی است که هرگاه یکی از طرفین آنچه را تملک نموده تسلیم نکند طرف دیگر می‌تواند از تسلیم آنچه تمرین کرده امتناع کند تا طرف او تسلیم کند
ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان می نماید هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن معجل باشد در این صورت هر کدام از آنها که حال باشد باید تسلیم شود خصوصیاتی در این مورد موجود نیست که ایجاب حق حبس برای هر یک از متعاقدین کند بلکه طبیعت معاوضه چنانکه گذشت چنین بستگی را ایجاد می‌کند
موقعیت محرک جنبه فرعی را در عقد نکاح دارد و است از نظر فنی حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگی که بین مهر و بضع که از خصوصیات عقد معوض است نسبت به آن دو جاری می‌شود
این است که ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می‌گوید زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایف که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر و حال باشد و این امتناع مستحق نفقه نخواهد بود
ماده اگرچه به زن اجازه داده که بتواند از ایفای وظایف که در مقابل شوهر دارد امتناع کند تا مهر خود را دریافت نماید ولی باید متذکر بود که در حقوق امامی زن فقط از نزدیکی با شوهر میتواند امتناع نماید تا مهر خود را بگیرد و یا زن میتواند انجام وظایف دیگر را از قبیل حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر و اطاعت از او را موکول به گرفتن مهر کند بدین جهت به نظر می رسد که باید مادر و تفسیر نموده و حق امتناع زن را از ایفای وظایف که در مقابل شوهر دارد منحصر به نزدیکی دانست و چنانچه تردید در وجود حق مزبور در مورد وظایف زن دیگر شود اصل عدم آن است

در مورد مطالبات مهریه بیشتر بدانید

سقوط حق حبس در مهریه

سقوط حق حبس در مهریه علاوه بر قول مشهور و دعوای اجماع فقها قول دیگری نیز از شیخ مفید است که هرگز زن قبل از گرفتن مهر خود تمکین نمود میتوان سپس مطالبه از آن نماید تا مهر خود را دریافت کند نظر به وحدت ملاک ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و روح ماده ۳۷۷ شوهر میتواند از تعدیه مهر امتناع نماید تا زن تمکین نکند.
زیرا چنانچه گذشت حق حبس برای هر یک از طرفین مولود عقد معاوضه است و موقعیت مهر از آن جنبه مالی نکاح در مقابل تمکین در حکم عوض است بنابراین همانگونه که زن می تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند تا مهر خود را دریافت کند شوهر نیز می‌تواند از تعهدی مهر زن امتناع کند تا زن از او تمکین کند حق حبس مهر برای مرد در صورتی است که عقد نکاح مطلق باشد و برای تمکین مدت قرار داده نشده باشد و الا چنانچه به جهتی از جهات برای آن آن مدتی قرار دهند شوهر از حق حبس خود نسبت به همه صرف نظر نموده است چنانچه معمول است اولیای دختری که ضعیف و بیمار است و یا آنکه در دبیرستان اشتغال به تحصیل دارد برای آن که دوره دبیرستان را تمام کند در عقد نکاح شرکت می‌کند که پس از یک سال یا بیشتر نزدیکی به عمل آید

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)