نمونه درخواست الزام به برقراری حقوق وراث متوفی از سوی تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

رياست محترم ديوان عدالت اداري

احتراماً، به استحضار مي رساند تامين اجتماعي مطابق ……………………. (قوانين و مقررات ) مكلف به برقراري حقوق وظيفه وراث متوفي مي باشد. دستگاه مزبور علي رغم تكليف قانوني در اين خصوص، استحقاق و درخواست اينجانب ………………. فرزند/همسر/ والدين متوفي، از برقراري حقوق وظيفه خودداري نموده است كه اين امر مغاير قوانين و مقررات مربوط بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب شده است. بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر الزام دستگاه مشتكي عنه به برقراري حقوق وظيفه مورد استدعا است.

باتشكر

برای مطالعه سایر موارد وکیل دیوان عدالت اداری میتوانید به سایر مقالات ما مراجعه بفرمایید.