فهرست مطالب

بهترین وکیل مهریه-وکیل خوب برای گرفتن مهریه-وکیل مهریه

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

معلوم بودن مهر

بعضی از فقهای امامیه برآنند که چون در حین عقد مهر در هیچ یک از آنها معلوم نیست چنانچه نکاح دائم باشد مهر باطل است و نکاح صحیح می باشد.و هرگاه نکاح منقطع است مهر و عقد باطل می باشد زیرا نکاح منقطع چون مهر واقع نمی‌شود.

بعضی فقها بر آنند که نکاح دائم بطلان مهر نیز موجب بطلان عقد می شود زیرا زوجین توافقی به نکاح نمودند که دارای مهر مقرر است و چنانچه با بطلان نکاح صحیح باشد بر خلاف مقصود زوجین عقد نکاح انجام یافته است.

مهر چند همسر

چنانکه قول مشهور فقهای امامیه است به نظر می‌رسد که هر یک از زن ها به نسبت مهرالمثل خود از مهرالمسمی سهیم خواهند شد.

اگرچه از اقسام معاوضه به شمار نمی‌رود ولی در حکم آن است و مهر نقش مهی در آن بازی می کند و بدین جهت است که زوجین برای توافق در مقدار مهر   از نکاح با یکدیگر گفتگو می‌کنند و همچنین در صورت عدم تعیین مهر در نکاح دائم و نزدیکی با زن شوهر مهرالمثل می پردازد و تعیین مقدار مهرالمثل با در نظر گرفتن وضعیت زن به عمل می‌آید و مهر معیار است.

مقدار مهر-بهترین وکیل مهریه-وکیل خوب برای گرفتن مهریه-وکیل مهریه

چنانچه ماده ۱۰۸ قانون مدنی می گوید تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. در قانون مدنی مقداری برای مهرالمثل ما تعیین نشده است و زوجه آزادند و می تواند هر مقداری که بخواهند به عنوان مهر در نکاح قرار دهند.

نامزدها می‌توانند مقدار ناچیزی را که در شرایط مذکور در بالا باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی مانند چندین میلیون ریال که اکنون مأمور شده است مهر واقع شود به تصور آن که بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یکدیگر و جامع نشان بدهند.بهترین وکیل مهریه-وکیل خوب برای گرفتن مهریه-وکیل مهریه

صوری بودن مقدار مهر

هرگاه مقدار مهر صوری باشد یعنی مقدار زیادی را به عنوان مهر در عقد نامه ذکر می کند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آن را میکند . بعضی از فقهای امامیه  مانند سید مرتضی و صدوق و اسکافی برانند که مهرالمثل   نمی تواند از ۵۰۰ درهم تجاوز کند . بنا بر این نظریه چنانچه پیش از آن مقدار مهر در نکاح قرار داده شود تا پانصد درهم آن صحیح خواهد بود.

بهترین وکیل مهریه-وکیل خوب برای گرفتن مهریه-وکیل مهریه
بهترین وکیل مهریه-وکیل خوب برای گرفتن مهریه-وکیل مهریه

مهر السنه

مهر مزبور مهرالسنه می گویند دو مهر کمتر از ده درهم مکروه است. بنابر آنچه که گفته شد نکاح  معاوضی صحیح نمی باشد لازم نیست که مهرالمسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد .

بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نکاح مهری قرار دهند که خیلی کمتر از مهرالمثل آن زن باشد نمی تواند به عنوان مغبون مهر را فسخ کند .همچنانی که هرگاه مهرالمثل ما چندین برابر ارزش مهرالمثل باشد شوهر او نمی تواند به عنوان مغبون مه مهرا فسخ کند.بهترین وکیل مهریه-وکیل خوب برای گرفتن مهریه-وکیل مهریه

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)