سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

 

 حضانت:

اهميت نگهداري و مواظبت از طفل بر هيچكس پوشيده نيست به همين دليل قانونگذار موادي از قانون مدني را به اين امر اختصاص داده است.
درفقه و قانون براي نگهداري از كلمه حضانت استفاده شده است كه عبارت از نگهداري و مواظبت از كودك و تنظيم روابط او با ديگران است.
حضانت هم حق و هم تكليف پدر و مادر است بنابر اين هيچ يك از آن دو در صورتي كه مكلف به حضانت از طفل خود باشند نميتوانند اين كار را به ديگران واگذار نمايند و همچنين از بابت حضانت هيچ دستمزدي دريافت نخواهد كرد.

طفل كيست؟

قانون مدني از طفل تعريفي نياورده است و در ميان حقوقدانان و فقها در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخي طفل را مترادف صغير ميدانند و معتقدند كه طفل به كسي گفته ميشود كه به حد بلوغ شرعي در دختران ٩ سال و در پسران ١٥ سال تمام قمري است ، نرسيده باشد.

با توجه به مصالح اجتماعي و فردي موجود برخي ديگر معتقدند طفل كسي است كه رشيد نشده است.

يعني بعد از بلوغ تا مدتي كه وي نتواند در امور مالي خود به تنهايي دخالت كند وي را همچنان بايد طفل دانست.بهترین وکیل حضانت-وکیل متخصص حضانت

چه اشخاصي عهده دار حضانت هستند؟

حضانت در درجه اول هم حق و هم تكليف پدر و مادر طفل است بنابراين تا زماني كه يكي از آن دو باشند، حضانت طفل به شخص ديگري سپرده نميشود.مگر با حكم دادگاه. 
در صورتي كه هيچ يك از پدر و مادر نباشند انگاه حضانت طفل به عهده جد پدري خواهد بود و در صورت فقدان جد پدري حضانت بر عهده وصي منصوب از پدر يا جد پدري ميباشد.بهترین وکیل حضانت-وکیل متخصص حضانت
هريك از پدر يا جد پدري در صورت فوت ديگري ميتواند براي نگهداري و مواظبت اطفال خود شخصي را تعيين نمايد كه به اين شخص وصي گفته ميشود. و هرگاه وصي هم تعيين نشده باشد حضانت طفل بر عهده قيم تعيين شده از طرف دادگاه خواهد بود.

حضانت طفل به چه ترتيبي است؟

در حضانت و نگهداري طفلي كه پدر و مادر او جدا از يكديگر زندگي ميكنند تا سن هفت سالگي الويت با مادر خواهدبود و پس از آن با پدر ميباشد. دررابطه با اين الويت فرقي نميكند كه طفل پسر باشد يا دختر. بهترین وکیل حضانت-وکیل متخصص حضانت
بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه ميباشد.
هرگاه مادر در مدتي كه حضانت طفل به او سپرده شده با شخص ديگري ازدواج نمايد ، حضانت از وي گرفته شده و به پدر واگذار خواهد شد، البته اگر دادگاه تشخيص دهد كه مادر حتي پس از ازدواج مجدد بهتر از طفل نگهداري ميكند ميتواند حضانت را به مادر بدهد.بهترین وکیل حضانت-وکیل متخصص حضانت

مصاديق عدم مواظبت يا انحاط اخلاقي پدر و مادر طفل چه چيزهايي است؟

١) اعتياد زيان اور به الكل ، مواد مخدر و قمار
٢) شهرت به فساد اخلاق و فحشا
٣) ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني
٤) سو استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد ، فحشا ، تكدي گري و قاچاق
٥) تكرار ضرب و حرج خارج از حد متعارف
تشخيص هريك از موارد مذكور بر عهده دادگاه ميباشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)