سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

مقدمه

تخلفات و مجازات هاي انتظامي وكیل دادگستري  در این مقاله مورد بررسي قرار ميگيرد.

وكلاي دادگستري مكلف اند اعمالي را كه به موجب مقررات بر عهده ي آن ها قرار گرفته در زمان و به ترتيب مقرر انجام دهند. همچنين اخلاق و رفتار آن ها مي بايست متناسب با مقام و منزلت شغل وكالت باشد.
عدم رعايت موارد مزبور در محدوده ي مقررات ، تخلف انتظامي شمرده ميشود و مستوجب  تخلف انتظامی وکیل دادگستری  است.

تخلفات وکیل
تخلفات  انتظامی درجه ١ و ٢

(اخطار كتبي يا توبيخ با درج در پرونده)
تخلف از نظاماتي كه كانون براي وكلاي دادگستري تعيين مي نمايد مشمول مجازات انتظامي درجه ١ و٢ بوده و رييس كانون مستقلا يا به پيشنهاد دادستان انتظامي مي تواند تعيين و اجرا كند، اين امر مانع صلاحيت دادگاه انتظامي در تعيين اين مجازات ها نخواهد شد.

 تخلفات  انتظامي  درجه ٣

وكيل مكلف به انجام امور زير مي باشد و ضمانت اجرايي آن مجازات انتظامي درجه ٣ خواهد بود.
١- حضور وكيل در دادگاه الزامي است . وكيل بايد در ديوان كيفر و ديوان جنايي و در محاكمه اي كه وقت آن زودتر ابلاغ شده است ، حاضر شود .
به موجب ماده ٤٢ قانون جزايي چنانچه وكيل براي حضور در دو يا چند دادگاه دعوت شده باشد و همزماني آنها به گونه اي باشد كه جمع بين آنها ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهي كه حضور او براي قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد حاضر شود و به دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت حق توكيل وكيل ديگري را معرفي نمايد. در تشخيص همزماني ، مدت عرفي لازم براي جابجايي بين دو دادگاه ولو در يك حوزه قضايي بايد در نظر گرفته شود.

٢- انجام كارهاي معاضدتي الزامي است.
وكيل بايد كارهاي معاضدت قضايي ، ارجاعي از طرف كانون و دفاع از متهمين را كه از طرف دادگاه ها در حدود قانون و نظامات ارجاع ميشود، به خوبي و با علاقه مندي انجام دهد.
٣- رؤيت نمودن اوراق ارسالي از كانون الزامي است.
وكيل مكلف است كليه ي اوراق فرستاده شده از كانون اعم از نامه ، اخطار ، رونوشت ادعانامه يا حكم را كه به وسيله مامور يا پست فرستاده ميشود قبول و رويت نموده و بررسي كند.

 وکیل دادگستری
تخلفات انتظامي  درجه ٣ و ٤ .

١- تجاهر به استعمال مسكر و افيون و ساير مواد مخدره و مراوده در اماكن فساد.
٢- عدم ارائه رسيد در مقابل وجه يا مال ديگري كه از موكل دريافت مي نمايد.
٣- وكالت نمودن پس از انقضاي مدت اعتبار پروانه
٤- عدم حضور بدون عذر موجه در دادگاه به نحوي كه به واسطه ي عدم حضور او دادگاه به تاخير بيفتد.

 تخلفات   انتظامي درجه ٤ (تنزل درجه)

١- در صورت ارتكاب اعمال و رفتار منافي شئون وكالت و همچنين در صورتي كه به كار ديگري اشتغال يابد كه منافي شئون وكالت است و علي رغم تذكر كانون به آن ادامه دهد.
٢- در صورتي كه به وسيله ي اوراق چاپي يا تابلو يا وسايل ديگر درجه خود را بالاتر از پروانه اي كه دارد ، معرفي نمايد.
٣- در صورتي كه به وسايل فريبنده تحصيل وكالت نمايد.
٤- در صورتي كه زايد بر حق الوكاله ي مورد توافق با موكل يا زايد بر تعرفه قانوني، چنانچه قرارداد در بين نباشد ، و هزينه هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود با ديگري بگيرد.

٥- چنانچه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
٦- اگر پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است به اسرع وقت به موكل يا متصدي امور اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود.
٧- در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلا به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده ي كتبي كرده قبول وكالت نمايد.

٨- در صورتي كه براي تطويل دادرسي به وسيله ي خدعه اميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفا از وكالت و قبول مجدد وكالت متوسل شود.
٩- در صورتي كه در يكي از وزارت خانه ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا بنگاه هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته و عليه آنها وكالت نمايد.
١٠- در صورتي كه در مذاكرات كتبي يا شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي يا وكلا و اصحاب دعوا و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري بنمايد.

تخلفاتي كه مجازات انتظامي درجه ٥   ممنوعيت از وكالت از ٣ ماه تا ٣ سال ميباشد)

١- چنانچه دعوا را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد.
٢- در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار اگاه شود و آنها را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موكل باشد.
٣- در صورت تخلف از قسم

تخلفات  درجه ٦  ( محروميت دائم از شغل وكالت )

١- اگر بر خلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي ايين نامه يا تاريخ دريافت پروانه كتبا به اگاهي كانون رسانده و پروانه خود را تسليم نمايد.
چنان چه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد هريك از شرايط را از دست دهد بايد ظرف مدت ده روز ، كانون را كتبا آگاه نموده و پروانه خود را تسليم دارد.

٢- در صورتي كه بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل يا انقضاي وكالت به جهت ديگر ، وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد.
٣- در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود ساخته تا حق موكل خود را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد.
٤- در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)