فهرست مطالب

 مالکیت زن نسبت به مهریه

زن به مجرد عقد، مالك مهریه ميشود و ميتواند آن را از شوهر مطالبه كند و براي احقاق حق خود به طرق قانوني مانند رجوع به دادگاه  و صدور اجرائيه ثبتي متوسل گردد به علاوه قانون به زن حق داده است كه تا مهریه  خود را نگرفته است از تمكين خودداري نمايد.اين حق معروف به حق حبس است.

مفهوم حق حبس

به عبارتي زن ميتواند تا مهریه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند به شرط اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

طبق اين ماده حق حبس مشروط به اين است كه مهریه  زن حال ، يعني بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد باشد.هرگاه مهریه  موجل (مدت دار) باشد برابر ماده ١٠٨٥ قانون مدني ، زن حق حبس ندارد.

شرایط حق حبس

هرگاه قسمتي از مهریه  حال و قسمتي موجل باشد ، حق حبس فقط نسبت به قسمتي كه حال است حاصل ميشود و پس از دريافت اين قسمت زن ديگر نميتواند از ايفا وظايف زناشويي امتناع كند.

اگر مهریه  موجل باشد و مدت آن منقضي شود، بدون اينكه شوهر تمكين زن را تقاضا كرده باشد، ايا در اين صورت زن ميتواند از انجام وظايف زناشويي خودداري كند، تا مهر یه خود را بگيرد؟ بعضي گفته اند مهریه  موجل پس از رسيدن زمان تأديه در حكم حال است.

پس اگر زن قبلا تمكين نكرده باشد، حق حبس خواهد داشت.

به علاوه اراده مشترك طرفين بر اين بوده است كه تمكين قبل از تأديه مهر صورت گيرد و پديد آمدن حق حبس در مسأله مذكور برخلاف اراده زوجين است. مضافا  بر اينكه چون حق حبس يك قاعده استثنايي است نبايد موارد استفاده از آن را گسترش داد.

 محدودیت اعمال حق حبس در مهریه

محدوديت ديگري  كه براي حق حبس مقرر شده است  اين است كه اگر زن قبل از دريافتماهیت مهریهاز شوهر تمكين كند، حق حبس او ساقط ميگردد و ديگر نميتواند به عنوان عدم تأديه مهر از انجام وظايف زناشويي خودداري نمايد.

اسقاط حق حبس

ماده ١٠٨٦قانون مدني در اين زمينه ميگويد:

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفا وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند. معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)