نمونه دادخواست الزام شهرداری در دیوان عدالت اداری

در اینجا نمونه ای از داد خواست برای الزام شهرداری به اجرای کمیسیون توافقات شهرداری آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراماً، به استحضار مي رساند شهرداري……………….. علي رغم تكاليف قانوني مقرر و استحقاق و درخواست اينجانب ، از اجراي تصميم شماره ……………. كميسيون توافقات شهرداري مبني بر ……………………. مورخ ……………… خودداري نموده است كه اين امر مغاير ……………. ( قوانين و مقررات مربوط) مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنا مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني برالزام مشتكي عنه به اجراي تصميم كميسيون توافقات شهرداري مورد استدعا است.

باتشكر