سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

نمونه دادخواست الزام شهرداری در دیوان عدالت اداری

در اینجا نمونه ای از داد خواست برای الزام شهرداری به اجرای کمیسیون توافقات شهرداری آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراماً، به استحضار مي رساند شهرداري……………….. علي رغم تكاليف قانوني مقرر و استحقاق و درخواست اينجانب ، از اجراي تصميم شماره ……………. كميسيون توافقات شهرداري مبني بر ……………………. مورخ ……………… خودداري نموده است كه اين امر مغاير ……………. ( قوانين و مقررات مربوط) مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنا مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني برالزام مشتكي عنه به اجراي تصميم كميسيون توافقات شهرداري مورد استدعا است.

باتشكر