اعتراض به میزان حق بیمه و خسارت تامین اجتماعی چگونه است؟

پاسخ-اعتراض به میزان حق بیمه و خسارت تامین اجتماعی چگونه است؟

در صورتی که کارگر به میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده از سوی سازمان تامین اجتماعی اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به سازمان مربوطه بدهد و سازمان مربوطه تا یک ماه فرصت دارد اعتراض را به هیئت تشخیص مطالبات بدوی تامین اجتماعی واصل دارد. اگر کارفرما ظرف این مدت اعتراض را ندهد،مطالبه قطعی تشخیص داده می شود

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)