ازکارافتادگی جزئی-ازکارافتادگی جزئی چیست

سوال:منظور از ازکارفتادگی جزئی چیست؟ازکارافتادگی جزئی-ازکارافتادگی جزئی چیست

جواب شرط ازکارافتادگی جزئی این است که فرد بیمه شده تامین اجتماعی باشد و طبق نظر کمیسیون پزشکی مندرج در ماده 91 قانون تامین اجتماعی کاهش قدرت بین 33 درصد تا 66 درصد داشته باشد و این کاهش قدرت به علت حادثه ناشی از کار باشد که به وی مستمری از کارافتادگی تعلق می گیرد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)