فهرست مطالب

  آثار اعمال انسان

خداوند در قرآن می فرماید همانا ما مردگان را زنده میکنیم و هر عملی که انسان از پیش فرستاده است را ثبت می نماییم آن را یادداشت می کنیم همچنین خداوند در قرآن می فرماید نه تنها عمل مردم را یادداشت می کنیم بلکه آثار اعمال انسان ها را نیز ثبت می نماییم.
بنابراین مشخص می گردد که عمل واثر عمل هر دو ثبت می‌گردد.

اثار اعمال انسان   چیست؟

یک مثال بیان می گردد جهت روشنگری.
یک زمانی شما در خیابانی رد می میشوی و احساس گرسنگی می نمایی و وقت نیست که بر رستورانی  رفته غذا بخوری به خودت می گویی که خودم را سر راهی سیر می کنم.

غذا گیرتان می آید و یک موز میخری برای اینکه رفع گرسنگی نمایید و موز را پوست می کنید و موز را می خورید و ثمره آن را می خورید و پوست موز به جای آنکه در سطل زباله بیندازید در خیابان می اندازید و میروی و اگر الفرض یک جوانی سوار بر دووچرخه ش یا پیاده در حال سرعت بر روی پوست برود ولیز بخورد و به زمین بخورد و فرضا سر وی به جدول خیابان بخورد و بمیرد د در قیامت کسی که پوست موز را کف ا خیابان پرتاب کرده است.

اثار اعمال انسان
اثار اعمال انسان

 

 

 

 

 

 

 

ب و یا در حادثه شکستگی استخوان این فرد مسئول است. خداوند در قرآن می فرماید اثر عمل انسان ثبت می گردد یعنی ما هم باید پاسخ کارهایی را که کرده ایم بده و هم نیز آثار اعمال خود را نیز باید پس بدهیم که گاهی یک عمل میلیونها سال اثر خود را دارند در حال حاضر ۱۴ قرن می باشد که از داستان سقیفه بنی صادره می گذرد اصل اقدام که در سقیفه بنی ساعده چیست یک اجتماعی در آنجا در حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر جمع میگردد و گفتگو کردند و در انتها بیعت نمودند و آن فرد را ولی مسلمانان نمودند.

مثالی از اثار اعمال انسان

در این مثال کار اصل عمل می‌باشد و آثار آن این هست که در حال حاضر مسلمانان به چند فرقه تقسیم شده است و بین آنها اختلاف حاصل شده است و هرکدام از این فرقه ها در بخش و عمل انحرافاتی پیدا کردند و تمام این انحرافات به عنوان آثار بیعت روز اول فلذا در قیام که میخواهند از انسان حساب بکشند به فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام اندازه خون حجامت که از بینی خون بیرون نمی آید مگر اینکه در جرم آن اولی و دومی هم سهیم می باشند.

نتیجه اثار اعمال انسان

این مورد نشان دهنده اثر عمل می باشد فلذا اگر عمل عمل حسن باشد تمام آثار عمل حسن در پرونده انسان قید می گردد.
برای مثال شخصی که یک مسجدی ساخته است مدرسه یا کتابخانه ای ساخته و یا شخصی کتابی نوشته است در سایه این عمل هر چقدر که انسان‌ها از باب این اعمال هدایت بشوند و آن انسان ها انسانهای دیگری را هدایت و تا صبح قیامت این موضوع به عنوان اثر این عمل حسن ثبت می گردد کما اینکه حدیث پیغمبر بیان شده است.