آیا می توان بیش از چهار زن دائم اختیار کرد

رد زیر استنباط می‌شود قانون مدنی به پیروی از حقوق اسلام تعدد زوجات را اجازه داده است ولی راجع به عده زن هایی که یک مرد میتواند به نکاح دائم خود درآورد ساکت است .

ما ده ۱۰ هزار و ۴۸ قانون مدنی می‌گوید جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد نکاح منقطع باشد و ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود و ماده ۹۴۶ قانون مدنی می‌گوید در صورت تعدد زوجات رب یا سمند ترک که تعلق به زوجه دارد بین همه آنها به سویه تقسیم می‌شود.

به نظر می‌رسد راجع به عده زنان دائمی که یک مرد میتواند داشته باشد باید به دستور ذیل ماده ۳ قانون آیین دادرسی معدنی که می‌گوید در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کاملا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه های دادگستری باید طبق روح و مفاد قوانین موضوع و عرف عادت مسلح قضیه را قطع و فصل نمایند رفتار شود و عرف مسلم را سرمشق قرار داد و مسلم که حرف مذهبی به شمار می‌رود اجازه می‌دهد که من بودن چهار زن دائم باشد.

بنابراین یک مرد میتواند تا چهار زن دائم بگیرد و نگاه پنجمین زن به طور دائم ممنوع می باشد.

بنابراین کسی که چهار زن دائم دارد چنانچه با زن پنجم ازدواج نماید نکاح باطل است در صورتی که کسی که پنج زن در یک عقد نکاح دائم در آورد عقد مگان و تمامی آنها باطل است زیرا از نظر حقوقی عقد مزبور به اعتبار مورد انحلال به ۵ از تقسیم می شود و هیچ یک از آنها برتری بر دیگری ندارد تا بتوان آن را مقدم و صحیح دانست و دیگری را باطل شناخت.

بنابراین صحت هر یک از عقود با صحت دیگری تعارض دارد چنانچه از موارد زیر محقق از مطلقه رجعیه زوجه یا در حکم زوجه است و مادام که اراده عمومی هزینه کرد در رابطه زوجیت باقی می ماند لذا کسی که چهار زن دائم داشته باشد هر یک یا چند نفر از آنها را طلاق میدهد نمیتوان با زن دیگر ازدواج نماید طبق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است و طبق ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی نفقه متعلقه رجبی در زمان عده بر عهده شوهر است و یا اینکه طلاق در حالت نعوظ واقع شده باشد یک اگر از جهت فسخ نکاح و طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمله از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .

ماده ۱۴۳ قانون مدنی اگر شوهر خود را به طلاق رجعی متعلق به سازد هر یک از آن ها قبل از انقضای ادب میرد دیگری از وراث می برد �کن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء ۱۰ باشد و طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند هرگاه مردی که چهار زن دارد.