آیا می توان به جرائم مواد مخدر رسیدگی غیابی نمود

آیا می توان به جرائم مواد مخدر رسیدگی عیابی نمود موضوعی است که در این مقاله به آن می پردازیم. همچنین می توانید جهت مشاوره با وکیل مواد مخدر با شماره 09021517271 تماس حاصل نمایید.در این مقاله می خواهیم در مورد رسیدگی غیابی به جرم مواد مخدر توضیح دهیم .

رسیدگی غیابی به جرم مواد مخدر چگونه است .

نظر به اینکه جرائم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به نظم عمومی است و از شمول حق الله و حق الناس خارج است و رسیدگی غیابی به این جرائم بلامانع است .

رسیدگی غیابی به جرم مواد مخدر اگر متهم متواری باشد.

اگر در جرائم مواد مخدر پس از استعلام مشخص شد که متهم متواری است و پس از رسیدگی در دادسرا و انجام تحقیقات امکان دسترسی به ایشان نباشد  طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق نشر آگهی در جرائد احضار می شود و در صورت کفایت دلائل قرار مجرمیت ایشان صادر می گردد و با کیفر خواست پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود . در جرائمی که شرکت وکیل الزامی است طبق تبصره یک ماده 186 همان قانون رسیدگی غیابی مستلزم تعیین وکیل تسخیری می باشد.

طبق ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در سورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین می شود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الوکاله را متناسب با کار تعیین می کند  و نباید از تعرفه تجاوز نماید. حق الوکاله از ردیف بودجه دادگستری پرداخت می شود. 

جرائم مستلزم قصاص نفس اعدام رجم و حبس ابد اگر متهم وکیل معرفی نکد وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از وکیل امتناع ورزد. و در این مورد ابلاغ به وکیل الزامی است.

نتیجه 

جهت مشاوره با وکیل مواد مخدر می توانید با شماره 09021517271 تماس حاصل نمایید.در سابق به دلیل عدم حضور متهم رسیدگی و صدور حکم غیابی در جرائم مجزات حبس یا اعدام جایز نبود و حتی در صورتی که رسیدگی به حضور وکیل تسخیری حکم صادره را قابل نقض تشخیص دهد.  در حال حاضر طبق مواد 345 350 406 قانون آئین دادرسی کیفری اگر دادگاه حضور متهم را ضروری تشخیص ندهد می تواند حکم غیابی صادر نماید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)