سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

آیا مرد مسلمان میتواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند

]قانون مدنی با آنکه در مقام بیان حکم نگاه مرد مسلمان با زن کافر بوده که راجع به این امر سکوت اختیار نموده و اکتفا به بیان حکم نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان کرده است از وضعیت مزبور می توان استنباط نمود که قانون مدنی ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان را به طور مطلق جایز دانسته است.

ولی با توجه به مقررات ازدواج قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده است و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه مقررات مربوط به ازدواج به دستور ماده ۳ قانون مدنی و آیین دادرسی و اصل ۱۱۰ و ۶۷۹ قانون اساسی در مورد اجمال و نبودن قانون حقوق امامیه رفتار کرد شرت ازدواج مرد مسلمان با زن کافر در حقوق امامیه به این صورت است که زنان کافر �و دسته کتابی و غیر کتابیه تقسیم‌میشوند زنی کتابی آن زن غیر مسلمان است که پیرو یکی از ادیان می‌باشد که اسلام برای آن پیغمبر و کتاب آسمانی شناخته شد.

زنان کتابی عبارت است از مجوسیه زرتشتی کلیمی مسیحی فقهای امامیه در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتاب دارای اقوال مختلفی می باشند و مشهور بودن آن است که ازدواج دائم ممنوع باشد ولی نکاح منقطع یا همان ازدواج موقت جایز است بعضی از فقها ازدواج بازم کتابیار مطلقاً ممنوع بودند برخی دیگر ازدواج با آن را مطلقاً جایز نمودند قول اخیر به نظر می رسد بنابراین ازدواج با زنان مسیحی کلیمی و زرتشتی در فقه امامیه نیز مطلق جایز است مورد بعد از ازدواج با زن غیر کتابی است و آن زن غیر مسلمان است که پیرو یک ازپیامبران می باشد که دارای کتاب آسمانی است دارای مذهبی باشد یا اصلاً معتقد به مذهب این باشد نگاه مرد مسلمان با زن غیر کتابیه دائمی باشد یا مرتبه اجماع علمای اسلام ممنوع می باشد.