آیا مرد ایرانی میتواند با زن  خارجی از ازدواج کند

ازدواج مرد ایرانی چنانچه مانع قانونی نداشته باشد باز هم این تبعه خارجی ممنوع نیست ولی نظر به مساله سیاسی و اجتماعی به دستور ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد موکول به اجازه مخصوص نماید اکنون مستخدمین وزارت خارجه مشمول مانع بالا می باشند و شود به قانون منع ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۲۵۱۰ ۱۳۴۵ به شرح زیر ماده واحده از این تاریخ ازدواج کارکنان وزارت خارجه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمد ممنوع است کارمندان متخلص صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را ندارند چنانچه دولت کسانی را که از طبقه سه گانه باید از ازدواج با طراحی خارجی من بنماید و بدون اجازه دولت نگاه کند عقد و صحیح خواهد بود ولی مرتکب تخلف اداری شده است