سوال:آیا حق بیمه از حقوق کارگر کسر می گردد؟

پاسخ ک بله بر اساس ماده 30 تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه کارگر را که بر اساس ماده 2 قانون تامین اجتماعی باید پرداخت شود از سهم ایشان کسر نماید و به انضمام حقوق خود به تامین اجتماعی پرداخت نماید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)