سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

یا ازدواج با فرقه های دیگر مسلمان جایز است

در دین اسلام مانند ادیان دیگر مذاهب و فرق مختلفی موجود است و هر یک دارای معتقدات مخصوص می باشد مذهب امامیه قانون مدنی پیروی از آن نموده است نکاح بین پیروان خود با پیروان فرقه دیگر اسلامی را جایز ندانسته است مگر با ناصبی و کلفت کننده بی کسی است که دشمنی با یکی از اهل بیت رسول اکرم دارد و ناسزا به او می‌گوید ناصبه اگرچه از فرق مسلمانان می باشد ولی در اثر آن که مرتکب عملی می شود که بتوان با آن از ضروریات دین اسلام است.

در حکم کافر محسوب می‌شود غلو کننده کسی است که معتقد به خداوند یا نبود یکی از اهل بیت پیغمبر نمی باشد این باشد اعتقاد به خداوند ممکن است به تمامی صفات او باشد یا به یکی از صفات مختصر و مانند رازقیت خالقیت و امثال آنها که این مورد نیز در حکم کافر است