آدرس زندان مرکزی کرج-آدرس زندان کرج-شماره تلفن زندان کرج

زندان مرکزی کرج واقع در جاده قزلحصار روبه‌روی پارک چمران زندان کرج می باشد.

شماره تلفن

زندان کرج33265013 می باشد

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)